Breu recorregut per les normes de regulació actuals

Durant uns quants anys a principis del segle XXI, les entitats compromeses en tractaments de persones afectades per addiccions, dependències i trastorns de personalitat associats, han fet un treball basat per l'intercanvi d'impressions per l'impuls de l'avanç conegut "Institut Català d'Assistència i Serveis Socials" ara desaparegut, per arribar a un consens de l'elaboració amb la finalitat d'arribar a un llistat d'Indicadors de Qualitat per als quals es qualificarien ja pel 2008 en format de "dimensions" d'acord amb unes realitats considerades evidents - numèriques -  de totes les entitats  participants, incloent-hi a  les possibles futures incorporacions.

El problema des del nostre pont de vista, per aquestes dimensiones: Atenció i Suport a la Persona - Família, Aspectes ètics  relacionals en l'atenció a les persones, transparència, Drets i Deures, defensa de la dona mal-tractada, organització, gestió, ets. No totes plantejades i plasmades per l'època, eren quedats resumides en 2 quaderns per les Bones Pràctiques amb els seus indicadors de Qualitat, qüestió complicada, perquè en l'ocasió hagués oblidat sense tindre en compte la legislació sociosanitària i de seguretat, considerada per nosaltres d'obligat compliment. Un altre tant a passat en relació amb les estructures - no considerades - però exigides a qualsevol  institució d'allotjament - residència col·lectivitzada.


Per descomptat per aquests extrems, calia una injecció ràpida de diners públics, impossibles d'arribar. Allunyats  de desvirtuar el nostre treball de trobada i recerca per la Qualitat Assistencial, la Font Picant ha degut optar per tender a complir amb gran part de les recomanacions per sortir-se de complicacions burocràtiques. Passat el 2009 ha optat aplicar el Model de Qualitat per l'Excel·lència proposat en Europa EFQM sense certificacions externes, això no obstant, en compliment a les Normes establertes per al Parlament Europeu, Espanyol, Parlament de Catalunya i els Reglaments procedents dels diferents Departaments de la Generalitat amb competències de control sobre el nostre Centre Residencial rural Sant Miquel de Maifré.

El camí - del passat, present i futur - per descomptat, no queda resumit dins aquest apartat. La pàgina mostra alguns aspectes transcendents dels últims  trenta anys.

Gestió i Transparència

Des de fa segles, els recursos públics han merescut la necessitat de ser controlats per als Estats. Molt més important si aquests recursos es destinen a Pressupostos per l'atenció a la Salut i el  Benestar dels seus Ciutadans.

Per aquest senzill motivo, la totalitat d'Institucions, Entitats i Fundacions catalogades benèfiques - assistencials que reben el seu suport econòmic principal des de la Generalitat de Catalunya i l'Estat Espanyol (Pla Nacional sobre les Drogues) per al compliment de les seves Finalitats (el nostre cas, Sociosanitàries) tenen el deure de publicar els seus comptes i activitats auditades, amb la finalitat de Demostrar - respectant el Dret a la Intimitat de les Persones Assistides - els seus Models de Gestió, Atenció de Qualitat, Organització, Ingressos - Despeses.Gestió i Control Professional

Tenim certeses; resulta  "impossible" pronosticar de manera rotunda el futur d'alguna Persona Assistida en Comunitat Terapèutica. Solament podrem intuir-la d'acord amb uns paràmetres que combinen indicadors recollits dins la CT, tenint en compte  "El Nostre millor esperit, formació i experiència"; i així mateix, del tan ben fet de registrar la seva activitat, el fet de dir-nos,  de pensar, actuar, programar i interactuar de la Persona durant la seva estança.

Gestionar la nostra tasca no tracta de controlar per "prohibir i retallar". És, preveure escenaris futurs, conseqüents de l'anàlisi de tot el que estem fent i dels quals, amb canvis, maneres,  pugem millorar en salut d'equip i de totes les persones assistides.


Tota activitat - de la naturalesa que sigui - sense uns objectius clars i definits, sigui realitzada, però no deixi un registre amb possibilitat de seure avaluat de manera rigorosa després de la seva execució, perd  tot el seu probable valor ni arriba fins al Pla Individual de Rehabilitació, queda exclòs de les històries clíniques, seguiments, ets. Pèrdua definitiva!

Per donar compliment a la nostra  Missió entre tots i totes, tenim l'obligació de fer "coses" i  compartir-les per escrit, perquè resulta Indispensable registrar per optimitzar els nostres Recursos Limitats, els nostres Espais en regió aïllada de la muntanya, les nostres Capacitats Humanes d'Equip, d'Usuàries i Usuaris; tot per guanyar el nostre temps de dedicació i atenció al benefici de tou tom.


Santiago Mallén (vicepresident) i Daniel Messeguer

PATRONAT FONT PICANT

Ha sigut anomenat per la totalitat dels seus i seves
fundadors/res en Arbúcies (Girona) i després ha observat canvis d'acord amb pèrdues per mort d'integrants: Jorge Abajo Muro, Josep Maria Coma, sempre recordats per tot el nostre Grup.

Espais, activitas, persones, altres.

Transparència significa també cuidar la privacitat i fem l'esforç.